W nocy bez apteki

W nocy leków nie kupimy, chyba że przeciwbólowe na stacji. Z receptą po 23 Namysłowianie pozwiedzają sąsiednie powiaty.

W nowym roku wciąż bez dobrych informacji co do ułatwień i komfortu w realizacji recept lekarskich w Namysłowie. Radni PIS , Wspólnoty Obywatelskiej i PSL podczas sesji Rady Powiatu w dniu 29.12.2021 r uchwalili godziny pracy aptek. Nie zabezpieczają one potrzeb mieszkańców naszego regionu – w nocy apteki będą zamkniete.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 974 ze zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy a rozkład ten określa w drodze uchwały rada powiatu.

Niestety w nagłych przypadkach zdrowotnych po realizację recept będziemy zmuszeni udać się do najbliższych aptek mających dyżur nocny w ościennych powiatach.
Szkoda że świetnie wynagradzany Starosta Gęsiarz wraz z koalicyjnymi radnymi PIS, WO, PSL nie widzi potrzeby dostosowania pracy aptek tak aby można było najdogodniej i najszybciej w nagłych sytuacjach zdrowotnych zrealizować receptę lekarską.