Home News Dla ukraińskich uchodźców

Dla ukraińskich uchodźców

Prezydent ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą.
Ustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Sejm nie zaakceptował senackiej poprawki, wskutek której pobyt za legalny uznawany był bezterminowo. Zgodnie z ustawą po upływie dziewięciu miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Uchodźcy będą także mogli podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansową. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

Ponadto na mocy specustawy utworzona zostanie rezerwa celowa w budżecie, a w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie specjalny Fundusz Pomocy. Senat proponował zapisy, na mocy których premier powinien przedkładać sejmowej Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu. Projekt takiego planu, zgodnie z inną senacką poprawką, premier miał zatwierdzać po uzyskaniu opinii tej komisji. Sejm zmian tych nie zaakceptował.

Ustawa zaostrza też kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi i sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

500 plus dla obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Obywatel Ukrainy starający się o świadczenie 500+ powinien dołączyć do wniosku dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. Świadczenie w postaci 500 Plus rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Obywatele Ukrainy wniosek o świadczenie 500+ mogą złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic starający się o świadczenie 500 Plus może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

500+ dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Osoby takie muszą poczekać na składanie wniosków o 500+ bo będzie to możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje o 500 Plus dla uchodźców z Ukrainy będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS. Informacje na ten temat 500 Plus dla uchodźców z Ukrainy będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS.